10 до 18 ч.

понеделник-петък

Русе

ул. Любомир Пипков 2

0877 23 45 45

[email protected]

Сравни имоти

Как ще се движат цените на жилищата през 2019 г.?

Как ще се движат цените на жилищата през 2019 г.?

Номиналното нарастване на цените на жилища през 2019 г. ще се забави, в отговор на нарасналото предлагане на недвижими имоти.

Това сочи обобщеният резултат от традиционното тримесечно изледване на оценки и очаквания за българската икономика на Министерство на финансите.

Изследването се базира на мненията на всички представители на финансовия сектор у нас, като цели 42% от участниците в проучването са посочили, че цените на имотите у нас ще забавят растежа си през настоящата година.

Останалите отговори на финансовите посредници са разпределени, съответно с по 21% към очаквания растежът на цените на жилища да се ускори и да се запази близо до отчетеното през 2018 г. нарастване, т.е. без съществена промяна.

Около 16% от отговорилите считат, че цените на жилищата ще отбележат спад през 2019 г.

Преобладаващият консолидиран резултат на финансовите посредници напълно кореспондира с отчетената динамика по отношение на индекса на цени на жилища (ИЦЖ) и броят на издадените разрешителни за строеж през 2018 г., пише в изследването.

Разгърната застроена площ, измерена в кв. м, нарастваше с двуцифрени темпове през всички тримесечия спрямо аналогичния период на 2017 г.

През третото и четвъртото тримесечие на 2018 г. нарастването е съответно 25.6% и 61% при 37.1% и 31% през първите две тримесечия на 2018 г., в съпоставка със същия период година по-рано.

В същото време, през третото тримесечие годишното нарастване на индекса на цените на жилища забави възходящата си динамика. ИЦЖ се увеличи с 6.3% на годишна база в номинално изражение при 9% нарастване през третото тримесечие на 2017 г.

Към деветмесечието на 2018 г. отраслите с най-висок реален растеж в брутната добавена стойност на БВП са: операции с недвижими имоти, финансови и застрахователни дейности, строителство.

В допълнителен коментар по темата от страна на управляващите дружества се посочва, че устойчивото нарастване на доходите в периода 2009–2014 г., както и периода на спад на цените на жилища (2011 г. – до трето тримесечие на 2015 г. вкл.) са улеснили достъпа до жилище, пише в изследването.

Тенденцията на увеличение на доходите се запази и след съживяването на пазара на жилища в среда на намаляващи лихвени проценти. Това, според представителите на управляващите дружества, е направило достъпа до заемни ресурси и до жилища още по-висок.

От друга страна, според посочилото коментара управляващо дружество, дългосрочните фактори, като демографски и по-краткосрочни – като по-високо предлагане, ще задържат нарастването на цените на жилища.

Възвръщаемостта по депозитите в евро и лева ще намалява през първото тримесечие на годината

Претеглената оценка на участващите в това издание показва, че финансовите посредници очакват цената по привлечените депозити в евро и национална валута леко да намалява през първите три месеца от годината.

По отношение на депозитите в щатска валута се запазват нагласите за леко увеличение на лихвените проценти, но балансовата оценка на участниците е по-ниска спрямо предходното издание.

Като цяло нагласите са за малки промени, предвид че стойността на балансовите оценки и за трите валути остават близко до нулата.

Средната цена по кредити в лева и евро ще се покачи минимално

Цената на кредитния ресурс ще се покачва леко през първото тримесечие на годината. Това прогнозират участващите в това издание посредници.

За тези в лева и евро повишението ще е минимално – консолидираният резултат е близък до нулата.

Обобщеният резултат за лихвените проценти по кредити в евро и лева намалява спрямо миналото издание, но все пак остава на положителна територия.

При кредитите в щатски долари се очаква покачването да бъде по-изразено.

Темпът на икономически растеж през първото тримесечие на 2019 г. ще се запази

Претеглената балансова оценка на финансовите посредници относно очакванията им за темпа на икономически растеж през първото тримесечие е на неутрално ниво.

По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж да остане без промяна през първо тримесечие на 2019 г.

Същевременно, претеглената балансова оценка се понижава спрямо предходното издание, основно поради по-песимистичните нагласи на инвестиционните посредници.

В същото време анкетите на НСИ от януари 2019 г. отчитат положителни нагласи. Според тях очакванията в промишлеността, строителството и услугите се подобряват.

По-ниска инфлация 

Като цяло очакванията за инфлационните процеси през първото тримесечие на 2019 г. са по-ниски, в сравнение с четвъртото на 2018 г.

Претеглената балансова оценка е по-ниска спрямо предходното наблюдение, като при търговските банки с по-голяма вероятност са инфлацията да се запази или слабо да намалее, отколкото слабо да се повиши, както очакват останалите анкетирани посредници.

Претеглената балансова оценка е по-ниска спрямо предходното наблюдение, като при търговските банки с по-голяма вероятност са инфлацията да се запази или слабо да намалее, отколкото слабо да се повиши, както очакват останалите анкетирани посредници.

Повишени очаквания за растежа на заетостта 

Претеглената балансова оценка относно очакванията за динамиката на заетите през първите три месеца на 2019 г. остава положителна и се повишава, в сравнение с предходната анкета.

Това показва по-оптимистичните нагласи за ускорено нарастване на заетостта спрямо последното тримесечие на 2018 г., свързано с по-високите положителни оценки на търговските банки и управляващите дружества и пенсионно осигурителните дружества, докато инвестиционните посредници не променят очакванията си от края на миналата година.

Повишените очаквания на финансовите посредници като цяло кореспондират с резултатите от бизнес анкетите на НСИ през януари относно оценките на работодателите за движението на наетите през следващите три месеца.

Подобрение в очакванията се наблюдава във всички изследвани икономически сектори, с изключение на търговията на дребно, но балансовата оценка в този сектор остава положителна.

Основание за ускорение в растежа на заетите спрямо последното тримесечие на 2018 г. могат да се открият и в отслабената динамика на показателя през втората половина на миналата година.

Това се дължи най-вече на отбелязаните спадове в селското стопанство, които не се очаква да се реализират с подобни темпове през настоящата година.

Възможно е нивото на междуфирмена задлъжнялост да нарасне

Обобщените очаквания на финансовите посредници за междуфирмената задлъжнялост през първото тримесечие на 2019 г. сочат нарастване.

Балансовата оценка се повишава спрямо предходното издание, когато някои от анкетираните очакваха намаление на показателя.

В настоящото издание продължава да преобладава делът на неутралните отговори. Консолидираното очакване до известна степен е в синхрон с резултатите от краткосрочните бизнес наблюдения на НСИ.

© Pixabay

През последното тримесечие на 2018 г. се увеличи процентът на предприемачите от строителството, които съобщават за финансови проблеми. През декември факторът „финансови затруднения“ увеличи значението си сред анкетираните от търговията на дребно и остана на същото ниво през януари.

През първия месец на 2019 г. за финансови затруднения съобщават и 8.5% от анкетираните в промишлеността при средно 7.6% за периода октомври–декември 2018 г.

Борсовите индекси ще спаднат минимално през първото тримесечие на годината

Очакванията на анкетираните финансови посредници относно основните индекси на БФБ (SOFIX, BG REIT, BGBX 40) са те леко да намалеят през първите три месеца на 2019 г.

Консолидираният резултат е на отрицателна територия за първи път от третото издание на публикацията от 2014 г., като това се дължи на значително по-високия дял на отговорите за понижение, като липсват отговори за очаквано значително понижение.

Този резултат кореспондира и вероятно отразява очакванията за повишени рискове, свързани с глобалната външна среда.

източник: Profit.bg

Related posts

Какво ще се промени в пазара на недвижими имоти след кризата?

Вероятно си задавате много въпроси. Особено ако Ви...

Continue reading

Забавя се ръста на цените на недвижимите имоти в България

Цените на имотите в България продължават да се...

Continue reading

Онлайн проверка на автентичността на удостоверението за тежести

Агенцията по вписванията въведе нова безплатна...

Continue reading

Join The Discussion

Privacy Policy Settings